ظاهــرشــاه:

من از قبیله بنیــامین یهــودی هســتم:

وزارت خارجۀ اسرائیل تائید نموده است که دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پشتونهای افغانستان و پاکستان که اصلیت یهودی دارند آغاز نموده است.

سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل به روز جمعه 15 جنوری 2010 به روزنامۀ لوفیگاروی فرانسه گفته است: دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پتان در افغانستان و پاکستان که یکی از ده قبیلۀ گمشدۀ یهودی اند از طریق تمویل مرکز تحقیقات ملی ممبی در هند رسماً آغاز نموده است.

وی می افزاید از اینکه در شرائط کنونی گشایش چنین مرکز تحقیقاتی در افغانستان و پاکستان امکان نداشت، ما تصمیم گرفتیم که این تحقیقات را در هندوستان که اکثراً میزبان پشتونها می باشد راه اندازی نماییم. قرار است که این تحقیقات از سه ماه الی یک سال کامل را در بر بگیرد... تحقیقات ما قبلا در بخشهای (ریشه یابی تاریخی، رسوم و عنعنات و تقارب در زبان) تکمیل گردیده است. بناً این مرکز این بار نتائج تحقیقات خویش را از آزمایشات خون (دی ان ای) به دست خواهد آورد. تا کنون هزاران سی سی خون از قبایل پشتون افغانستان در منطقۀ مالهباد ولایت اتوراپردیش در شمال هند جهت آزمایشات جمع آوری شده است...

بنا بر اظهارات سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل، از لحاظ بیولوژی کارشناسان بیولوژیک اسرائیل تمام تلاش خودشان را به کار بسته اند تا ارتباط ژنتیکی میان پشتونها و یهودیان را به اثبات برسانند تا اینکه به این طریق مؤرخان اسرائیلی را یاری کنند که گویا پشتونها در اصل از ریشۀ یهودیان واسرائیلی ها اند. در این باره کارشناسان بیولوژی اسرائیلی در مرکز تحقیقات ملی ممبی از لحاظ ژنتیکی میان اسرائیلی ها و افرادی از قبایل پشتون آزمایشاتی را انجام خواهند داد و با توجه به نتایج این آزمایشات که گویا پشتونها از لحاظ ژنتیکی نزدیکترین ملت به یهودیهای سفاردیم (یهودیهای شرقی) می باشند و به این طریق می خواهند ثابت کنند که پشتون و یهودیان از یک نژاد هستند.

روزنامۀ لوفیگارو در ادامۀ گزارش خود می افزاید: از مدتها قبل واضح بود که قبایل پشتون که در جنوب و جنوب شرقی افغانستان و در غرب و شمال غربی پاکستان زندگی میکنند همه از یک نسل اند و مربوط به قبایل گمشدۀ یهودی میباشند. این روزنامه می افزاید: همنوای کامل در رسوم و عنعنات، نحوۀ پوشیدن لباس، عادتهای خوانوادگی و امورات فرهنگی وجود دارد که این همه بیانگر این است که پشتونها این همه را از اجداد یهودی شان به ارث برده اند.

این اولین بار است که وزارت خارجۀ اسرائیل رسماً تائید میکند که تحقیقاتی گستردۀ را در راستائی شناسائی اصلیت یهودی پشتونها آغاز نموده است که با این کار خود بر عمل کرد سازمانهای غیر دولتی یهودی که از سالیان درازی در جستجوی قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلادی فعالیت داشتند مهر صحه گذاشت.

مؤرخین اسرائیلی میگویند: موسی علیه السلام حین خروج از مصر با دوازده قبیله از قبیلۀ بنی اسرائیل خارج شده و در فلسطین مسکن گزین شدند که این دوازده قبیلۀ بنی اسرائیل به نامهای (بنیامین، روبین، لاوی، یهودا، جاد، اشیر، زبولون، ساعر، یوسف، نفتالی، دان و شمعون) یاد می گردیدند و از این جمله دو قبیلۀ آنها (بنیامین و یهودا) در جنوب فلسطین جا بجا شده که یهودیان امروزی از نسل آنها می باشند ولی متباقی ده قبیلۀ دیگر در شمال فلسطین جا بجا گردیدند که بعداً از آنجا به مناطق دیگر مهاجر شدند که سپس به نام قبایل گمشدۀ یهودی مسمی گردیدند.

روزنامۀ لوفیگارو در تحلیل خود راجع به این مسئله میگوید پشتونهای افغانستان اکثریت در میان سایر قومیت های مطرح در افغانستان می باشند، همچنان نظریۀ اصلیت یهودی آنها در منطقه و در میان مردم به سطح قابل ملاحظۀ منتشر شده است، ولی تا هنوز کدام مطالعۀ علمی دقیق که ثابت کند که پشتونها در اصل یهود اند صورت نگرفته است اما اکثریت پشتونها ایمان دارند که آنها اصلیت یهودی دارند. حتی اخرین پادشاه افغانستان، ظاهر شاه، در جواب خبرنگار ایتالیائی در بارۀ نسبش گفته بود که من از قبیلۀ بنیامین یهودی هستم.

سایت انترنیتی شبکۀ خبری العربیه نیز به بررسی این مسئله پرداخته و گزارش داده است که اسرائیل تلاش دارد حوالی 15 ملیون پشتون افغانستان را دوباره به دین آبائی شان – یهودیت – برگرداند که متاسفانه تا هنوز تعداد از قبایل پتان را یهودی ساخته و آنها را به اسرائیل مهاجرت داده است.

همچنان این شبکۀ معتبر عربی زبان گزارش میدهد که در دهۀ هفتاد و هشتاد قرن بیستم سازمانهای یهودی فعالیتهای چشمگیری را در جهت کشانیدن قبایل پشتون افغانستان به آئین یهودیت از طریق استخدام و تربیۀ جوانان پشتون در بیروت، پایتخت لبنان و برخی کشور های غربی راه اندازی نموده بود. این شبکۀ خبری به نقل قول از برخی رسانه های اسرائیلی گزارش میدهد که سازمانهای یهودی توانسته اند برخی دانشجویان افغان در آن زمان (مانند زلمی خلیل زاد، اشرف غنی احمد زی و انوارالحق احدی) در بیروت را به دین یهودیت برگردانند. البته این دانشجویان کسانی بودن که بعدها پستهای مهمی را در حکومت کرزی به دست آوردند و زلمی خلیلزاد نیز شناخته ترین دپلومات امریکائی افغانی الاصل در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد ایفای وظیفه نموده است که خانم یهودی دارد.

این سه تن از نخبه گان تحصیل کردۀ پشتون وظیفه گرفتند تا حس نشنلیستی پشتون ها را تقویه نموده و بعد برای پشتونها توضیح دهند که اصلیت آنها یهود اند و باید به اصل خویش برگردند. این جوانان در ابتدای گرایش خود به دین یهودیت بیشتر احساساتی بوده و تلاش داشتند که به طور آشکار دست به فعالیت زنند ولی بنا بر تجارب سازمانهای یهودی و مطالعۀ آنها از اوضاع منطقه به آنها تعلیمات داده شد که باید از مهارت خود کار گرفته و مطابق برنامه های که برای شان داده میشود رفتار کنند. آنها باید اوضاع منطقه را دقیق ارزیابی کنند. آنها باید بدانند که درموقعیت بسیار حساس قرار دارند، آنها در میان دشمنان سرسخت یهودیت (ایران، پاکستان و عربستان سعودی) قرار دارند. اگر آنها با همکاری اسرائیل و برخی سازمانهای غیر دولتی یهودی دست به فعالیت آشکار زنند به زودی از طریق دشمنان اسرائیل و یهودیت در ایران، پاکستان، عربستان سعودی و حتی اقلیت های قومی غیر پشتون درافغانستان سرکوب میشوند. همین بود که آنها رسماً گرایش خود به دین یهودیت را اعلان ننموده ولی فعالیت های عمدۀ را در این بخش مخصوصاً در قسمت تقویۀ حس نشنلیستی پشتونها و داعیۀ برتری آنها از سایر اقلیت های قومی در افغانستان انجام داده اند.

همچنان چندی قبل سایت عربی زبان القدس العربی، چاپ لندن، در مصاحبۀ با داکتر جعفر هادی حسن، نویسندۀ برجستۀ جهان عرب و پژوهش گر مسایل یهود و یهودیت (دارندۀ درجۀ دکترا از دانشگاه مانچستر بریتانیا در یهود شناسی و نویسندۀ کتابهای فرقة الدونمة بین الیهودیة و الاسلام، فرقة القرائین الیهود، الیهود الحسیدیم و پیدایش، تاریخ، عقاید، فرهنگ و عنعنات یهود) به مسلمانان و عربها هشدار داده بود که متوجه باشند که اسرائیل به زودی افغانستان را توسط قبیلۀّ پتان تحت اشغال خود در خواهد آورد.

وی در مصاحبۀ خود می گوید: پروسۀ یهودی سازی قبیلۀ پشتون در افغانستان از چندین دهه بدینسو جریان دارد و ما شاهد روزی خواهیم بود که رسانه های خبری گزارش گرویدن ملیونها تن از پشتونهای افغانستان به آئین یهودیت را در اثر تلاشهای همه روزۀ اسرائیل به نشر خواهند رساند. تعداد زیادی از سازمانهای غیر حکومتی در اسرائیل همین اکنون مصروف جستجوی قبایل گمشدۀ خود اند. آنها میگویند که قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلاد توسط آشوریها اسیر گردیده و بعد در سراسر جهان پراگنده شدند ولی هنوز آنها عادتهای یهودی خود را حفظ نموده اند. از جمله عادتهای یهودی: تندروی، تعصب، نژاد پرستی (پشتونوالی) عدم احترام به حقوق زن، به فروش رسانیدن زنها، خشونت قبیلوی، به نکاح در آوردن خانم برادر بعد از مرگ وی، علاقمندی به قتل و کشتار، حفظ آداب و سنت های گذشتۀ خود از قبیل لباس، کلاه جالی، رقص عنعنوی مردان در مراسم خوشی (اتــن) و برتری طلبی قومی می باشد که درمیان قبایل پشتونهای افغانستان هنوز حفظ گردیده است.

این پژوهشگر عرب می افزاید: سازمانهای یهودی از گذشته های دور سرگرم جستجوی قبایل گمشده اند، آنها قبایل گمشدۀ خود را در افغانستان، ایران، چین، هند و امریکائی جنوبی جستجو میکنند. تا کنون طبق آمار آنها قبایل پشتون در افغانستان و پاکستان شناسائی شده اند که اصلیت آنها یهود اند و بحث بالای کشورهای دیگر جریان دارد. اسرائیل با بهانۀ دریافت قبایل گمشدۀ خود میخواهد اسرائیل کبرا را از رود نیل در مصر الی دریای فرات در عراق که پلان ستراتیژِیک آن کشور است تشکیل دهد. یکی از حاخامهای (رجال دین) یهود بنام آبیحل در کتاب خویش تحت عنوان قبایل گمشده میگوید که تعداد آنها به 100 ملیون نفر خواهد رسید.

داکتر جعفر هادی حسن در ادامه می افزاید: اسرائیل نهایت تلاش دارد تا قبیلۀ پشتون در افغانستان را که نفوس آنها تقریبا 15 ملیون تن می باشد به دعوای اینکه اصل آنها یهود اند به آئین یهودیت برگرداند. تا کنون ده ها نهاد وسازمانهای یهودی تماسهای متعددی با سران قبایل و رهبران پشتون که در دو طرف مرز افغانستان و پاکستان قرار دارند انجام داده اند وهمچنان ده ها جلد کتاب یهودی را به زبان پشتو ترجمه گردیده و در آنها از اصالت یهودیت پشتونها و خصوصیت یهودی آنها توضیح داده شده است. همچنین در این کتابها توضیح داده شده است که پتانها نسب شان بر میگردد به (افغان بن شاوول) که در تورات از شاوول منحیث اولین پادشاه یهودی در سرزمین فلسطین نامبرده شده است. باید یاد آور شد که سازمانهای یهودی (مانند سازمان عامی شاب – بازگشت ملت) توانسته اند عدۀ از افراد قبیلۀ پشتون را به دین یهودیت برگردانده و آنها را به اسرائیل مهاجرت نمایند که این افراد به مرور زمان اقارب و خویشاوندان خویش را نیز به یهودیت دعوت نموده و آنها را به اسرائیل مهاجرت خواهند داد. و همچنان عدۀ دیگر از تکنوکراتهای پشتون که مخفیانه به یهودیت گرویده اند هنوز در افغانستان فعالیت دارند.

+ نوشته شده توسط عبدالقادر( حرمنش) در Sun 15 May 2011 و ساعت 8:4 PM |

اساسنامه حزب ملى اسلامگراى افغانستان

   مقـدمـه:

       كشور كهن باستانى عزيز ما در طول تاريخ بويژه درسه دهۀ اخير مورد تهاجم و تاخت و تاز بيگانگان و ابرقدرت هاى متخاصم نظامى و تهاجم فرهنگى دنيا و منطقه قرار گرفته و از رهگذر تهاجم گسترده و عوامل بيرونى بيگانه و اجيرشدگان داخلى آسيبها و زيانهاى زيادى در عرصه هاى مختلف مادى و معنوى متحمل شده است. اما ملت غيور و قهرمان افغانستان قدم به قدم از استقلال، تماميت ارضى، هويت ملى و ارزشهاى دينى و فرهنگى خويش رشادت ها و قهرمانى هاى بزرگى را از نياكان خویش تا نسل امروز بميراث گرفته و سر سختانه حراست نموده و بهاى بسيار سنگين آزادى را با دادن ميليونها شهيد، معلول، معيوب و مهاجر و خرابى منازل در برابر متجاوزین، سازمانهای تروریستی طالبان، القاعده و وهابینیزم پرداختند. اما با اين همه ايثارگريها و فداكاريها  در مرحله ثبات، امنيت، ترقى و صلح، به ابتدایى ترين حق انسانى و شهروندى خويش دست نيافته است زیرا نظام هاى وابسته به قدرت هاى زر و زور بيگانه تنورگرم اختلافات ما را گرمتر، تعصب، مليت گرایى، اقربا پرورى، سمت گرائى، فساد و نفاق را شعله ور نموده بحران ها و منازعات گذشته مرزى ما را لاينحل باقى گذاشته و در تشدد آن منهمك هستند،  كه اين همه نا به سامانى ها و بحران هاى موجود ه ريشه خارجى درمناسبات داخلى ما دارد، درصورت غفلت وعدم توجه جدى روشنفكران، حكومت منتخب، مخلص و وطن دوست و ملت پرور آينده افغانستان فريب تهاجم فرهنگى بيگانگان را خورده و حيات نسل جوان اعم از خواهران و برادران مارا به مخاطره خواهند انداختند.

       متأسفانه كشور عزيز ما در اين سه ده اخير همه هستى مادى و معنوى خويش را ازدست داده و نظام اجتماعى و وحدت ملى ما  بشدت صدمه ديده اجانب مجهول الهويت و ذوالوجهين و نقابدار بخاطر دسترسى به اهداف استراتيژيك شان درمنطقه نه تنها اختلافات و كشمكش هاى درونى و مرزى را گرمتر كردند، بلكه  براى بقاى فرداى خويش پايگاه هاى نظامى و قدرت سياسى شان در منطقه در تلاش هستند و خطرناكترين اين سلسله انديشه هاى تباه كن و طراحان اجنبى پشت پرده است كه گاهى در لباس شريعت طالبانی و گاهى در لباس دموكراسى و شعار عدالت از جهات مختلف  وارد صحنه ميشوند.

       پس برماست كه ريشه اين بحران را در درون دستگاه حكومت در مناسبات سياسى و اجتماعى رديابى نموده که زمينه ساز اصلى اين بحران همانا مداخلات بيرونى بيگانه گان اند كه چشم طمع و غصب آزادى و استقلال وطن ما را ميخواهند، تبر بر ريشه آن حواله كرده تا وطن خويش را از چنگال اين هيولاها نجات داده و خطرات دشمنان در كمين نشسته را بايد جستجو نمود.

       حزب ملى اسلامگرای افغانستان با درك درد ملت و مشكلات روز افزون، بى امنيتى و بحرانزایى امروز با ملت و حكومت همدست شده براى رفع مشكلات و حفظ استقلال و آزادى، تماميت ارضى و منافع ملى و ارزشهاى علياى كشور پيشگام شده با استعانت از خداوند بزرگ و با حمايت بى دريغ مردم عزيز و سازمان دادن نيروها با درك روشن بينانه يك حركت عظيم سياسى و سالم اجتماعى و فرهنگى را آغاز و صادقانه در خدمت همه جانبه ملت و كشور ميباشد.

       حزب ملى اسلامگراى افغانستان ارزشهای اساسی یعنی تحكيم صلح پايدار، استقلال كشور، حاكميت ملى و تماميت ارضى، تأمين عدالت اجتماعى، دموكراسى، ترقى و انكشاف اقتصادى در تمام عرصه ها، برابرى، برادرى و رفع فقر، بيكارى و عقب ماندگى را در سرخط برنامه هاى خود قرار داده است.

       درحاليكه افغانستان در يك مرحله حساس تاريخى قرار داشته و ما به مثابه روشنفكران وطن دوست و ملت پرور افغان درچوكات يك حزب سياسى از حوادث بيش از سه ده اخير احساس مسؤليت عميق نموده، براى اداى تعهداتيكه در برابر وطن، ارزشهاى دينى، مذهبى و ملت رنجديده و شهيد پرور خويش داريم، از روند استقرار صلح، تامين امنيت، تشكيل يك حكومت منتخب، خلع سلاح افراد غيرمسؤل و مليشه ها، از بين بردن سازمانهاى تروريستى، سارقين مسلح و مافياى مواد مخدر جداً حمايت و پشتبانى مينمايم.

     حزب ملى اسلامگراى افغانستان با هيچ حزب و سازمانهائيكه برمنافع ملى و ارزشهاى فرهنگى ما در تضاد نباشد مخالفت نداشته، براى همه افغانهاى وطن دوست و سازمانهايكه براى تحقق و اهداف ياد شده حزب ملى اسلامگراى افغانستان مبارزه نمايد  پيمان دوستى بسته از ائتلاف بين الحزبى در فضاى باز و دموكراتيك توافق مينمايد.

       حزب ملى اسلامگراى افغانستان يك حزب سياسى مستقل و غير وابسته بوده كه متشكل از آگاه ترين عناصر روشنفكران داوطلب جامعه اعم از خواهران و برادران داراى انديشه دموكراسى خواهان عدالت اجتماعى، خدمت گذار مردم و وطن عزيز خويش افغانستان ميباشد.

       حزب ملى اسلامگراى افغانستان به هدف روى كار آمدن حكومت منتخب دموكراسى از مردم در خدمت مردم، براى مردم، آزاد، مستقل، عارى از هر نوع تعصبات فعاليت و مبارزه خواهد كرد.

       حزب ملى اسلامگراى افغانستان براى تأمين صلح، تحكيم وحدت ملى و منافع علياى كشور، از بين بردن و ريشه كن كردن فساد ادارى، اختلاس، ارتشأ و  مواد مخدر تلاش بى شايبه خواهد داشت.

       حزب ملى اسلامگراى افغانستان خود را ازجمله  وارثين  شهداء عزيزاين وطن  دانسته براى تحقق يافتن حقوق حقه اطفال يتيم، بيوه زنان و بازمانده گان شهدأ، معيوبين و معلولين مبارزه مينمايد.

     شعار حزب ملى اسلامگراى افغانستان دفاع از حقوق والاى انسانی فرد فرد جامعه، تأمين صلح، تحقق عدالت اجتماعى، حفظ استقلال و ارزشهاى ملى و انسانى و برچيدن فسق و فساد ميباشد. 

+ نوشته شده توسط عبدالقادر( حرمنش) در Sun 15 May 2011 و ساعت 7:54 PM |

مرامنامه حزب ملى اسلامگراى افغانستان

مقـدمه:

كشور عزيز ما افغانستان كه تاريخ كهن و باستانى  دارد، درشرايط خيلى دشوار و حساس قرار گرفته كه بخشی از زيربناهاى مادى و معنوى خويش را از دست داده است. عناصر اجيرشده و مزدور تلاش نمودند با حيله ها و توطئه هاى گوناگون وحدت ملى، استقلال و آزادى مملكت را براى تطبيق پلان هاى شوم استعمارى هموار نمايند. همان بود كه مردمان قهرمان و سلحشور كشور و ميهن دوست با دادن قيمت جان و مال، هزاران شهيد و كشته و میليونها مهاجر تا سرحد پيروزى و استقلال، در برابرمتجاوزين جانثارى، همت و مردانگى نموده ایستادگى و مقاومت كردند.

در سه دهه اخير تمام ابعاد سياسى، اقتصادى و فرهنگى دستخوش آماج تجاوزات بيگانگان قرارگرفت واين كشور كهن و تاريخى ما درسه دهه اخير در اثر مداخلات زورمندان، قدرت طلبان و متجاوزين بارها با آزمونهاى بزرگ تاريخى مواجه گرديده و در سنگرهاى دفاع ازاسلام، حاكميت ملى، تماميت ارضى، استقلال، منافع ملى، حفظ كرامت والاى انسانى و نوامیس ملى قرارگرفته، با اشغال گران و توطئه چينان با مكر و حيله هاى شيطانى شان دست و پنجه نرم كرده و درساليان اخير بخاطر حفظ ميهن با اعتقاد دينى و آزادى طلبانه شان با نثار جان فرزندان صديق و وفادار به ميهن عزيز ميليونها تن جانهای شیرین شان را فداى استقلال و آزادى وطن محبوب خويش نموده وميليونها تن ديگر معيوب و معلول گرديده، با افتخار و سربلندى در راه حق  و آزادى وغلبه حق برباطل، برچيدن فساد وظالمان درسنگرهاى داغ در ‌پهلوى همديگر رزميدند و مانند برادران، پدران، نياكان واجداد خويش شجاعانه از ميهن عزيزشان دفاع و حراست نموده، دشمنان مردم افغانستان را مجال ندادند تا پلان هاى خصمانه شان را در جامعه تطبيق نمايند.

مردم دلير، شجاع و وطن دوست افغانستان از استقلال، تماميت ارضى، عزت ونوامیس ملى سرسختانه حراست نموده و آزادى و استقلال كشور خويش را ازچنگ بيگانگان بدست آوردند. اكنون براى رسيدن به اهداف والاى آبادانى كشور و پيروزى مردم و ساختمان يك جامعه آرام و مرفه آزمونهاى زيادى پيشروداريم كه تحقق اين اهداف انسانى به عزم متين و اراده راسخ ما نياز دارد. ما به توفيق الهى و اراده قوى درين راه استوار و مصمم به پيش خواهيم رفت.

حزب ملى اسلامگراى افغانستان با بنيانگزاران راستين مخلص به اسلام، تاريخ و وطن شان با تحليل اوضاع و شرايط كشور اساسى ترين رسالت خويش را از طريق ايجاد یک كانون سياسى محورى به اثبات خواهند رسانيد که اینها شايستگى دفاع از تماميت ارضى و تحكيم وحدت ملى، حراست از نوامیس ملى، منافع ملى، مصالح ملى وعلياى كشور، برادرى و الفت ميان مردم ما و دفع پلانهاى عناصر خصمانه دشمنان كشور را دارند. حزب ملى اسلامگراى افغانستان در مبارزه عليه دشمنان وطن، با سازمانهائيكه براى تحقق اهداف ياد شده حزب مبارزه مينمايند، پيمان دوستى بسته و اعلام همبستگى خويش را با تفاهم و توافق و با اعتقاد به ارزشهاى اسلامى، ملى و دموكراسى در راه پيشبرد اهداف مقدس و مبارزه در برابر حق كشى ها، بى عدالتى ها، چپاولگرى، غلبه حق بر باطل و  مفاسد اخلاقى مينمايد.

بر همين مبنا حضور آگاهانه مردم و سهمگيرى علما، روحانيون، نخبه گان ملى كه تفكر آنها در تأمین منافع ملى، نهادينه شدن ارزشهاى دموكراتيك و پايان دادن به بحران فاجعه انگيز كشور، صلح و امنيت سراسرى، حفظ استقلال و يـكپارچگى ميهن و حقوق بشر نقش ارزنده دارد، یک امر حتمی میباشد.

بنيانگذاران حزب ملى اسلامگراى افغانستان با استعانت از خداوند متعال با قلب هاى صفا، صميميت واخوت، عشق بوطن و مردم با خواسته ها و آرزوهاى سترگ ملى، در راه نجات وطن و حمايت مردم در تأمين صلح و امنيت، وحدت ملى، عدالت اجتماعى، ریشه کن کردن فساد اداری، مواد مخدر، سازمانهای تروریستی القاعده، وهابینیزم و مسلمانهای ضد بشر و طبیعت يك حركت عظيم سياسى، اجتماعى و فرهنگى را آغاز، صادقانه در خدمت مردم و وطن محبوب خويش بوده و بمنظور نيل به اهداف والاى ملى با استفاده از مجراى قانونى زمينه مشاركت آگاه ترين عناصر داوطلب جامعه با تفكر و انديشه انسانی، عدالت اجتماعى، خدمت به مردم و تحكيم وحدت ملى را در عرصه هاى سياسى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى بصورت مستقل وغير وابسته در پرتو ارزشهاى سازندگی فراهم مینماید.

+ نوشته شده توسط عبدالقادر( حرمنش) در Wed 11 May 2011 و ساعت 8:1 PM |

                    فریاد ما از شورای عالی صلح(ملیت فروشان قرن21)

عبدالقادر ( حٌرمنش )

تحلیل گر سیاسی،نظامی.

1- آیا به علماء ، دانشمندان،متفکرین،مجاهدین راه آزادی،قهرمانان،وارثین شهداء، حافظین و مدافعین میهن،جهاد مردان پر افتخار و مقاومت گران دلیر آریائی ننگ آور نیست که با داشتن قرآنکریم و احادیث پیامبر اکرم (ص) و احکام نورانی اسلام و ایمهء معصومین ( رحمت الله علیه ) احکام و مقررات  ظالمین،خاک فروشان،ملیت فروشان وفرهنگ فروشانیکه بنام جرگه های قبیله وی، صلح،اصلاح و.... را گرد هم جمع معاهده های ننگین یکی پی دیگر در داخل و خارج امضاء، فرهنگ اصیل آریائی و اسلامی و ملت آزادهء افغانستان را دربازار تبادله اسعار فکری با چشمان بی حیایشان مبادله نمایند،تا مقررات  تروریزم های بین المللی،حتی دشمنان طبیعت حیوانات و... در مملکت آزاده خواه تحت نفوذ آن پیاده شود و تصمیمات دکته شده زر و تزویز مخالف واقعی اسلام ، استقلال و آزادی توسط غلامان حلقه بگوش(ملا کرزی ها و طالبانیزم ملتانی بریتانیه)اجراء گردد ،رهبران ملیت فروش بی باده در دُل آنها رقص و پای کوبی کنند،بدون آنکه اندکی تفکر به گذشته(دیروز) نمایند؟!

2- کدام انسان عاقل است که با وجود همه شرایط مناسب و مقدمات لازم و فدا کردن هزاران قربانی بزرگ از نبرد با دشمن و به احتضار مکتب و جامعه کشور خود چشم پوشی نموده،با او سر تسلیم خم کرده، مهلت و توان دوباره دهد تا در موقع مناسب برای چندمین بار به کشور ما حمله کنند یا با چال و نیرنگ اداره حکومت را به قبضه خود بگیرند؟آیا ریاست چند روزه و مادیات دنیوی ارزش این همه خفت و زبونی را دارد؟!

3-مردم شریف در خاک افتادۀ مسلمانان و آزادی خواهان تمامی جهان باید بدانند که اگر بخواهند که روی پای خویش بایستند،باید بهای بسیار گران استقلال و آزادی را بپردازند .

4- ملت قهرمان و مبارز ما ، تجربۀ پیروزی بر متجاوزین  جهانی (ارتش سرخ،انگلیسها،تروریزمهای بین المللی)را در خراب شدن منازل،از بین رفتن صنعت،تجارت و شهید دادن هزاران قهرمان،مجاهدین پاکباز،کودکان و خانوادۀ خویش بدست آورده است.پس نگذارید باری با حیله ها  و جرگه های استعماریون صلح،اصلاح و...بکام استکبار بلعیده شود.

5- من به تمام جهانیان با قاطعت اعلام میکنم که:اگر جهان خواران و تروریزمهای بین المللی میخواهند در مقابل دین، فرهنگ و آزادی ما بایستند،ما در مقابل همه دنیای آنان استاده و تا نابودی و شکست آنان از پای نخواهیم نشست،یا همه آزاد میشویم یا به آزادی بزرگتری که عبارت از شهادت است میرسیم.

6- آیا جرم ما افغانی بودن ماست؟ یا جرم ما فارسی بودن یا آریایی بودن ما ؟! خیر چنین نیست، امروز همه میدانند که جرم واقعی ما از دید جهان خواران و متجاوزین،دفاع از اسلام و رسمیت دادن به حکومت آزاده و اسلامی بجای نظام طاغوت و دست نشاده استکباران است.

7- دنیا از آغاز جنگ تا کنون و در تمام مراحل دفاعی و مقاومت های  دلیرانۀ مردم آریا زمین،هیچگاه با زبان عدالت و بی طرفی با ما سخن نگفته است و ما نباید با سخن زور و با چال و فریب جرگه های قبیله وی سر تسلیم خم کنیم.

8- مسلمانان جهان باید با یک اتحادیۀ جهانبینی اسلامی به فکر تربیت،کنترول و اصلاح سران خود فروخته بعضی کشورها چون طالبانیزم و  وهابی نیزمها  و...باشند و آنان باید رهنمایی،نصیحت و یا تهدید شوند، تا از این خواب شیرین خر گوشی که هم خودشان و هم منافع ملتها را به باد فنا  میدهند بیدار شوند و تا از خود فروختگی ها جلوگیری به عمل آید.

9- من خون و جان بی ارزش خویش را برای واجب حق و فریضۀ دفاع از مسلمانان آماده نموده ام  و در انتظار فوز عظیم شهادتم،قدرتها ،تروریزمها و ابر قدرت های متجاوز مطمئن باشند که ما  یکه و تنها هم بمانیم به راه خود که راه انبیأست،مبارزه با ظالمین،متجاوزین و استکبار است ادامه میدهیم.    

10- فریاد امروز ما،ازستم ستمگران،خاک فروشان و ملیت فروشان است.فریاد امت است که جان شان از تجاوزات متجاوزین و تروریزم های بین المللی،مافیای مواد مخدر،ملا نما های ضد بشر،قطاع الطریق،آدم ربایان،طالبانیزم آدم خوران و از ناب آن به لب رسیده،وطن و سرمایه اش   به غارت رفته است.

11- فریاد ما،فریاد مردم مسلمان آفریقاست،فریاد برادران و خواهران دینی ما که به جرم سیاه بودن تازیانه ای  ستم سیه روزان بی فرهنگ و نژاد پرست را میخورند.

12- فریاد ما،فریاد ملت مظلوم،ستم کشیده،در خون خفته در کف خفاش ها  و شیر خونخواره هایست که لحظه به لحظه در کمین شیر مردان آریا نشسته اند.

13- فریاد ما،فریاد ملت آریائی آزاده است که دیگر تحمل تفرعن متجاوزین،غلامک های استعار و حضور سلطه طلبانه آنرا از دست داده اند و نمیخواهند صدای خشم و نفرت شان برای ابد در گوشهای شان خاموش و افسرده بماند،اراده کرده اند که آزاد زنده گی  کنند،آزاد بمیرند و فریاد گر نسلها باشند.

14- فریاد ما،فریاد دفاع از مکتب، فرهنگ،حیثیات و نوامس ملی، علیأی کشور، فریاد دفاع از منابع و ثروتها و سرمایه ها، فریاد درد مندانه ای قلبهایست که خنجر ظالمین،متجاوزین،تروریزمهای بین المللی،ملا کرزی فاشیستی ها و اقربا پروری قلب آنان را دریده است.

15- فریاد ما،فریان فقر و تهی دستی گرسنگان،محرومان و پا برهنه های است که حاصل عرق جبین و زحمات شبانه روزی آنان را زر اندوزان،دوزدان بین المللی ( تیم ملا کرزی) به یغما برده و حریصانه از خون دل قلبهای فقیر، کشاورزان،کارگران و زحمت کشان به اسم سر مایه داری امپریالیزم مکیده و شیریان حیات اقتصاد جهان را با خود پیوند داده و مردم بیچاره و کم توان را از رسیدن به حقوق حقه خویش محروم نموده اند.

16- فریاد ما،فریاد امتی است که تروریزم و استکبار به مرگ او در کمین نشسته اند،همه تیرها،کمانها و نیزه ها به طرف قرآن و عطرت عظیم شأن نشانه رفته است و هیهات که اُمت حضرت محمد مصطفی (ص) و سیراب شده گان کوثر عاشورای و منتظران وراثت صالحان بمرگ ذلت بار و به اثارت متجاوزین  تن در دهند و هیهات که مبارزین واقعی ما در برابر غول استکبار و دیو سرتان بی خدا و کافران حریم قرآنکریم و عترت رسول خدا(ج) و اُمت حضرت رسول اکرم(ص) و پیروان حضرت ابراهیم خلیل الله ساکت و آرام بمانند و یا نظاره گر صحنه های ذلت بار و حقارت خواهران و برادران مسلمان خویش باشند؟!...

17-  باید دید که در عصری همانند امروز که تروریزم های بین المللی  با کمپنی های قلدور نفت کشی شان با به قدرت رساندن غلامک بچه های خاک فروش،تمام مظاهر ملی،فرهنگی و سیاسی ملت ما را بازیچۀ هوسها و شهوتها نموده اند چه باید کرد؟

     آیا باید در خانه ها  نشست و با تحلیل های غلط  و اهانت به مقام و منزلت انسانها و القاء روحیه ناتوانی و عجز در مسلمانان عملاً شیطان و شیطان زاده گان را تحمل کرد و جامعه را از وصول به خلوص که غایت کمال و نهایت آمال است منغ کرد؟ و تصور نمود که مبارزه انبیاء ،با  بت و بت پرستیها منحصر به سنگ و چوب های بی جان بوده است و نعوذ باالله پیامبران همچون حضرت ابراهیم(ع) در شکستن بت ها پیشقدم و اما در مصاف با ستمگران صحنه مبارزه را ترک کرده اند؟ و حال اینکه تمام بت شکنیها، مبارزات و جنگهای حضرت ابراهیم(ع) با نمرودیان ماه ، خورشید و ستاره پرستان مقدمه یک هجرت بزرگ و همه آن هجرت ها و تحمل سختی ها  و سکونت در وادی غیر ذی  زرع  و ساختن بیت مقدس شریف و فدیه حضرت اسماعیل(ع) مقدمه بعثت  و رسالتی است که در آن ختم پیام آوران ، ساختن اولین و آخرین بانییان و موٌسسات کعبه را تکرار میکند و رسالت ابدی خود با کلام ابدی (اننی بر مما تشرکون) ابلاغ مینماید. که اگر غیر از این تحلیل و تفسیری ارایه دهیم اصلاً در دنیای معاصر  بت و بت پرستی وجود ندارد،و راستی کدام انسان عاقلی است که بت و بت پرستی جدید و مدرن را به شکلها و افسونها و ترفندهای ویژه که خود نشناخته باشد و از سلطه که بت خانه های  چون کاخ سیاه بر ممالک اسلامی خون و ناموس مسلمین و جهان سوم  راه  پیدا کرده اند  خبر نداشته باشند؟.

18- در این جویکه موج اش مانند ابر سیاه که جهان را تاریک ساخته پیش آمده است،جمیع مسلمین و مستضعفان ، جوانان،روشنفکران ،اعم از خواهران و برادران دینی ما دست بدست هم داده خویش را از قید اسارات ابر قدرت های  متجاوز، مافیای مواد مخدر، تروریزمهای بین المللی ( القاعده  و طالبانیزم بریتانیه) معامله گران و نوکران سر سپرده (سی،آی،ای) و ( آی،اس،آی) خارج نمایند.

19- هان-هان! ای فرمان روایان،مسلمان نماهای بی مسوُل،روشنفکر نماهای ضد بشر، دزدان بین المللی و چپاولگران اریکه قدرت که روز را به عیش و طرب به سر میرسانید و شب را با صد گونه استراحت به سر میآورید، از ستم رسیدگان بیچاره و مضلومان آواره  که  روزها در تعب و تصریح و شبها از بیم و ستم و ظلم با هزار گونه غم و الم توام  بسر میرسانید کر هیستید یا کور؟!

20-  آقایان،چپاولگران اریکه قدرت! روز قیامت را به یاد آور و زمان مواخذه را در نظر بگیر و خود را در حضور پروردگار خود استاده بین و مستعد جواب ظلم و ستم بر بیچاره گان  شو و جواب آنها را مهیا کن.

21- اگر سعادت دو جهان خواهی شبها در دادگاه حق،داد گدائی بده و روزها  در بارگاه خود به داد گدایان برس و دست از ظلم و چپاولگری  بردار،بخدای خویش تسلیم شو.

22- ای کسانیکه زمام اختیار بنده گان  خدا(ج) را دردست دارید و خلعت مهتری  و سروری در بر کرده اید ، یاد آورید روزی را که در دیوان اکبر ملوک و سلاطین عدالت گستر، به خلعت زیبائی آمرزش ارجمند و به تاج کرامت سر بلند کرده اید ، مبادا شما لباس یاًس در بر، خاک مصیبت بر سر،اشک حسرت از دیده ببارید و دست مدامت بر سر زنید و لعنت بر نفس خویش بفرستید و در آن روز نه(میرویس جان و دالر جان) از حرارت آتش چیزی کاسته میتواند و به فرموده خداوند(ج) بر آن روز گویند:ای کاش من خاک میبودم . سوره عم آیه 40

23- اکنون دشمنان دیرینه و کینه توزان خواهند توانست تغیری را در جغرافیای کشور محبوب ما به عنوان رابطۀ... مطابق ماستر پلان شان این سرزمین قهرمان خیز آریا را غمگین نمایند؟ یا دولت داران مانند معاهده ننگین گندمک- بن   و ... را باری امضاء خواهند کرد؟ درینصورت به یقین میتوان گفت،درمیان ملت میهن دوست و مقاومت گران پر افتخار  این سرزمین آریا جنبش و مبارزه شدید و حتی قیام عمومی و مقاومت را در برابر پلانهای استعمار گرانه پشت پرده متجاوزین و اجنبی ها مانند پدران و نیاکان خویش که در تاریخ بنام غازیان و قهرمانان ملی ثبت گردیده عرض اندام خواهند کردند.

     دشمنان خصوصاً انگلیسها دشمن قدیمی کهنه کار با تجربه و گوشمالی خورده مردم آریائی نژاد این سرزمین آزاده، با تعداد از مردم در قسمت های جنوب و جنوب شرقی ما با نوع دوستی از نیرنگ و فریب و با تعداد دیگری دشمنی مرموزانه در لفافه ، خود سبب نفاق ، از بین بردن وحدت ملی و یک پارچه گی کشور ، بروز جنگهای سمتی ، لسا نی ،مذهبی و بلاخره تغیری در اراضی کشور محبوب ما در جنوب و جنوب شرق بوجود نخواهند آورد ؟! تا دولت آیندۀ بنام (فری بلوچستان) در آجندای خویش دارند تا اراضی آنرا بطرف همسایه ها  انکشاف و توسعه بخشند.

     آیا این تهدیدی برای آسیای میانه نیست؟ بروز این بحران- بحرانزا نبوده تا بهانه ای  باشد برای بر قراری دائمی پیگاه های نظامی و همکاری نزدیک و همه جانبه با شبکه طالبانیزم که ظاهراً آنرا تروریزم بین المللی مینامند. و ملاکرزی را با تیم کاری شان یک نظام منتخب و قبول شده ابر قدرتها  علیه تروریزم و شبکه های دهشت افگن و اگر دقیقاً مورد غور و بررسی قرار دهیم آسیاب تروریزم ملا... القاعده و... از آب سرزمینی در حرکت است که رهبری آن بدوش ملاکرزی و ... است. پس چطور تفکیک و باور کرده  میتوانیم که ملاکرزی با تیم کاری شان برای نابودی و ریشه کن کردن تروریزم و القاعده  کمر همت میبندد و صف میگیرد؟ در حالیکه جناب موصوف با رهبران ملیت فروش سر تسلیم خم کرده بنام نماینده ملیتها برای طالبان و تروریزم بین المللی برائت داده معاهده های ننگین یکی پی دیگر با چشمان بی حیاییشان، ملت را چون دانه ای  زیر سنگ آسیاب( نیش) پلنگ های تروریزم طالبان ملتانی و چادر نیشینهای بریتانیه و بعد از برائت و تقسیم قدرت بین دو ملاکرزی مدرن و ملای افراطی اینها بلعیده یا دوباره بنام نقض حقوق بشر، تفنگ سالاران، عاملین جنگ و جنایت کاران جنگی محکوم و از صحنه قدرت سیاسی بر داشته به کنج زندان زنجیر و...خواهند شدند.

      آری! انگلیسها در کنفرانس(بن) با جامعه جها نی   برای مبارزه علیه تروریزم بین المللی و القاعده وارد سرزمین قهرمان خیز آریا شد، این نوع دوست مأبانه با نوع از چال،فریب و نیرنگ، حقیقتاً برای از بین بردن(پروژه ای رژیم طالبان) دست ساخته خود مبارزه میکند و در کجا ؟.

     یا مانند عراق-عراق سنی و عراق شیعه که امروز با دسیسه های شیطانی دین و وطن شان در گیراند و احتمال تجزیه آن میرود،افغانستان باردیگر با مکرو حیله های  شیطانی شان و به راه انداختن جنگهای تباه کن و خانمانسوز گروهی درگیر خواهخند ساخت،استقلال وآزادی افغانستان را مانند دوران حکومت شاه شجاع که امور صدارت بدوش مکناتن و وزارت دفاع به عهدۀ جنرال کین بود، انگلیسها به آرامی نقشه های خود را عملی میکردند،امروز تکرار همان روزی است که از نو(جلسه بن) آغاز گردیده است.

   آنروز ملت را مورد ظلم و استبداد قرار داده بودند ، ریش سفیدان و اشخاص متدین و نام دار را زندانی میکردند و برای فریب مردم تبلیغ را به راه می انداختند که هر گاه  حکومت شاه شجاع مستحکم گردد انگلیسها دوباره بر میگردد.مردم مسلمان افغانستان را از قیام عمومی و مبارزه آزادی خواهانه شان غافل کرده بودند.

     همچنان در ماه جون سال 1879 میلادی- ماه رجب سال 1296 هجری ق- کیوناری  بحیث سفیر انگلیس به کابل آمد او نتنها امور خارجی را نظارت میکرد،بلکه در داخل اداره حکومت افغانستان را با رتبه ها ، معاش نظامیان،امور نظامی و مالی را در دست خود گرفته بود و طوری جلوه گر بود که افغانستان را مستعمره خود ساخته باشد.

     اینگلیسها برای موفقیت خود افرادی را خریداری میکردند و تحایف تقلبی میدادند که در آن زمان غازی محمد جان خان جنرال انگیلیسی را بنام( رابرتس) در قلعه قاضی شکست داد که متأسفانه غلام  خاک  فروش و اجیر شده بنام     ولی محمد خان لاتی خود را به کمک او رسانید و تا پایگاه شیرپور همراهی کرد و از شمشیر غازیان پر افتخار میهن آریا نجات داد.

   مبارزین و جهاد مردان دلیر افغانستان پایگاه شیر پور را در محا صره   گرفته بودند که تمام آنها را از بین ببرند،مجاهدین و غازیان نزدیک به پیروزی رسیده بودند که شخص بنام پاچاه خان و محمد شاه خان سرخابی با ملت قهرمان و وطن دوست افغانستان خیانت کردند ظاهراً  خود را شکست داده با انگلیسها همکاری نمودند و تحایف را که عبارت از طلا و جواهر بود از قبل چنین فیصله به عمل آمده بود،ایگلیسها از این خیانت بزرگ نفع برده تمام شهر را گرفتند و برای پاچا خان و سرخابی صندوق پر از سنگ و پارچه های کلالی را روان کردند.

     همچنان وزیر محمد اکبرخان که لقب وزیری برایش اعطاء شده بود،با نشانی عینک و قطی نصوار مبارزه را ترک، لشکر مجاهدین را پراگنده ساخت و خودش بطرف بامیان حرکت کرد.و این بزرگترین خیانتی بود که به نفع انگیلیسها تمام شد. بعد از سر کشی معاهده  که با پدر موصوف انگلیسها امضاء نموده بود و شخصاً والی لغمان و کنر تعین گردید که از کابل اداره میکرد، مرموزانه توسط  زهر بقتل رسید،اما این قتل واضح نیست که آیا سرکشی از معاهده پدر با انگلیسها سبب قتل وی گردید یا دوباره به لشکر مجاهدین که در حقیقت غازیان و قهرمانان آریائی نژادها بودند میپیوست.

      آری! دشمنان دین و و طن شان با مصلحت حکومت داران در کمین نشسته اند،با لباس و عنعنات ملی ما، با شعار دموکراسی و حقوق بشر قلبهای مانرا باز جرحه آلود خواهند نمود و کنفرانسها،جرگه ها،جلسه ها و شورای های  عوام فریبی دیگری را سازمان خواهند داد.

      آری! عبدالله عزام که رهبری اعراب را در جنگ افغانستان به عهده داشت روز جمعه در تهکال پشاور با دو فرزندش به قتل رسید که بسیاری( آی.اس.آی) را سبب این قتل میدانند،بعد از کشته شدن عزام اسامه بن لادن به عنوان یک رهبر در میان اعراب مطرح گردید و بسیاری فکر میکنند که در این تبادل کدام شبکه ای  دست داشته باشد.

    بن لادن تعداد از اعراب جنگجو را در مؤسسۀ ( الخدمت) زیر چتر حمایت گرفت و شهزاده ترکی الفیصل رئیس شبکه استخباراتی سعودی به اساس رابطه قبلی ارتباط  بر قرار نمودند.

      بعد از سقوط حکومت کمونیستی نجیب و بمیان آمدن حکومت اسلامی، اعراب انگلیسی دیگر جای پای، حیله و بهانه ای  برای ادامه جنگ و جهاد در افغانستان نداشتند،راه سودان را در پیش و در کنار ابوترابی  رهبر جهانی اخوان المسلمین و یکی از چهره های  مشهور بنیاد گراء که ریاست پارلمان سودان را هم به عهده داشت قرار گرفتند.

      در جشن سودان سیاف رهبر حزب اتحاد اسلامی با تعداد از قوماندانان جهادی به دعوت عمر بشیر و ابوترابی شرکت کرده بودند،بن لادن را در آنجا ملاقات و از اودعوت به عمل آوردند که دوباره به افغاتستان برگردد،او این دعوت را قبول و با جمع از همراهانش که تقرباً (70) نفر بود به قصد دُبی با طیاره آریانای افغانستان حرکت کردند و در دُبی فامیل هایشان از قبل آماده بودند سه زن و فرزندان خویش را از دُبی به مقصد افغانستان انتقال و در جلال آباد جابجا شدند اینکه او آمد یا فرستاده شد استاد سیاف بهتر میداند.

          آری! امروز وضع عمومی مردم افغانستان تیره شده میرود،ترور،زراندوزی، قطاع الطریقی،اخطلاص،ارتشاء،اختطا ف،فساد اخلاقی،فساد اداری،ترافیک مواد مخدر،کشتار مردم بی گناه، بی عدالتی، بی امنیتی،حق کشیها،جنگهای خانه مان سوز و تباه کن فاشیستی و... روز به روز بیشتر شده میرود.

     مردم در هر نقطه از کشور یک حالت بیم،وحشت،هراس و تشنج را احساس میکنند. نیروهای ائتلاف بین المللی خصوصاً انگلیسها با جنگجویان و دهشت افگنان چادر نشین ملتانی همدستی نموده و آنان در حال پیشروی است،ملاکرزی نتنها حلقه نفوذ آنان را از بین نمیبرد بلکه دریچۀ قلب که خون ملت در آن جریان دارد باز مینماید.

  امریکایی ها  به اثر بمباردمانها مناطق مسکونی را به خاک یکسان نموده،مردم بی گناه، اطفال،زنان و پیر مردان را شهید میکنند و اداره حکومت را به قبضۀ خود گرفته است.

    پس همانگونه که مردم شجاع،مبارز،مسلمان،وغیرتمند مردم آریائی در برابر حکومتهای مستعمره دورۀ سیاه تاریخ دست نشانده اجنبیها مانندحکومت شاه شجاع و... قیام کردند ملت مستضعف را از ظلم و استبداد حکومتهای مستعمرۀ اجنبیها نجات دادند،امروز به یقین احتمال آن میرود که در برابر این همه نا بسامانیها،حق کشیها با دسایس عریان تحت نامها و افسونهای ملی گرانه و پلانهای پشت پرده با معامله های  فاشیستی،هر نوع ظلم و حق کشی را در حق این ملت آزادۀ آریائی روا داشته اند.

ملت مجاهد غیور،وطن دوست و آزادی خواه آریا دست به تظاهرات گسترده زده و بلاخره به قیام عمومی مبارزه  و جهاد رو خواهند آوردند و دشمنان را که در حقیقت دشمنان دین،فرهنگ و آزادی هستند جهاد و مقاومت نموده ملت را از ظلم و استبداد اجنبیهای استعمار طلب و ادارۀ مستعمره و دست نشاندۀ همان مکناتینها و کیوناریها به قبضه دارندو ملاکرزی با چشم گریان که ریاست این پروژه را به عهده دارد با هزاران تقلب و فساد مافیایی نجات داده،استعمار گران را به زانو خواهند درآورد و استقلال کشور محبوب خویش را بدست خواهند گرفتند.

    این شورای نام نهاد تباه کن جامعه را جداَ محکوم نموده باری از ملت آزاده افغانستان متمنی ام که دیگر فریب اشخاص ذالوجهین محجهول الهویت را نخورده زعیم حقیقی میهن دوست خویش را دریابید.

 

+ نوشته شده توسط عبدالقادر( حرمنش) در Sun 3 Apr 2011 و ساعت 2:21 AM |
                
+ نوشته شده توسط عبدالقادر( حرمنش) در Sun 12 Dec 2010 و ساعت 5:54 PM |
      نامه سر گشاده عنوانی ملل متحد،سازمانهای بین المللی حقوق بشر و جامعه جهانی!

     عبدالقادر   (  حرمنش  )

     تحلیلگر سیاسی،نظامی.

     با عرض سلام و تمنیات نیک!

     امروز وضع عمومی مردم افغانستان نسبت به گذشته تیره شده،زر اندوزی،قطاع الطریقی،اختلاس،ارتشاء،فساد اخلاقی،ترافیک مواد مخدر،کشتار مردم بی گناه،بی عدالتی،بی امنیتی،حق کشیها...اقربا پروری روز به روز بیشتر شده میرود.

   مردم در هر نقطۀ از کشور یک حالت بیم،وحشت،هراس و تشنج را احساس میکنند. دارایی های عامه چپاول و بغارت برده میشود،زمینهای دولتی توسط مافیای زمین و مافیای مواد مخدر غصب میگردد.

   عاملان اصلی چپاول و غارتگریهای همگانی از ریاست جمهوری و تیم کاریشان که از طرف با یک و نیم میلیون راٌی تقلب قدرت را غصب سرنوشت این ملت خفته در خون را بازیچۀ هوسها و قدرت طلبیها و صدای آزادی خواهی را در گلوها خفقان نموده اند.

    با گذشت زمان هر روز گزارشهای تازه از فساد حاکم بر حکومت افغانستان در رسانه ها  نشر شده و چهره های  دزدان نقاب پوش افشاء میگردد.

    مافیای آقای حامد کرزی با فساد گسترده(اوغانیزه)کردن نهادهای مختلف،غصب کرسیها از ارگ ریاست جمهوری-وزارتخانه ها-ولایات-پارلمان افغانستان-نهادهای قضائی-ادارات مستقل-تا کمیسیون نامستقل آلوده و لجنزار انتخابات.

   جابجایی و به کرسی نشاندن تروریزمهای بین المللی(طالبان و القاعده) طالبانی که حتی به حیوانات و نباتات رحم نکرد، هزاران انسان را تیرباران و چون گوسفند ذبح نمودند،زنده-زنده پوست کند ند. و امروز تحت عنوان شورای عالی صلح توسط جنگ سالاران،جنایت کاران جنگی،قاتلین ملت در اریکه قدرت-دشمنان بشر،حیوانات و نباتات را با امتیاز دهی از حق این ملت رهبر مکاره و ذالوجهین تاجکها(آریائی نژاد) و رئیس شورای عالی(ملا ربانی)در دوران جهاد و مقاومت مردم افغانستان اعلان جهاد نمود و اکنون در جابجائی فرزند دلبندش صلاح الدین جان و برای خوشنودی آقای حامد کرزی برادران تروریزم شان را با امتیاز دهی و عذر خواهی از جامعه جهانی که تا نام ننگین شان در تاریخ بشر از لیست سیاه بین المللی حذف گردد صدای برائت و سر تسلیمی خویش را به نمایندگی از گروه های که بر سرنوشت این ملت مسلط هستند اعلام میدارد.

   اینجانب نگارنده شورای عالی نام نهاد صلح را محکوم و از جامعه جهانی و بین المللی متمنی و التجا دارم که:

   جامعه جهانی و بین المللی باید در فکر اصلاح سران بعضی کشورها مانند افغانستان باشند و در جلوگیری از مافیای مواد مخدر، مافیای زمین،ارتشاء بین المللی،فساد اداری،تجاوز،آدم ربائی،ترافیک مواد مخدر در منطقه بائیست سعی بلیغ و تلاش جدی نموده آنعده اشخاص خصوصاً اعضاء کابینه و ادارۀ اوغانیزه شدۀ ملک الطوایفی دزدان و زر اندوزان بین المللی،جنگ سالاران،جنایت کاران جنگی و تروریزم  همدست شده خطر جدی در منطقه میباشند جلو شانرا گرفته مورد بازپرس قرار داده تا نظم،ثبات و امنیت در منطقه تامین گردد. 

+ نوشته شده توسط عبدالقادر( حرمنش) در Sun 14 Nov 2010 و ساعت 3:0 AM |
                             (یکصد سخن سودمند از صندوقچۀ طلائی)

تحلیل گر سیاسی،نظامی.                  

1-در سپیده دم صبح صادق بیدار شوید و برای عشق ورزیدن به صلح به آسمانها پرواز کنید.

2- به زنده گی  فکری تحرک و درخشنده گی عقلانی ببخشید،از تاریکی جهالت بسوی نور حقیقت به جنبش آئید.

3- ای! فرزندان عصر-ای نو نهالان زمان! که در کشتی طوفان زده برای آرمش بیقرار هستید هشدار ! که ترسو و بُزل میشوید بر تحرک خویش بیفزائید تا سعادتمند شوید.

4- در راه حق مبارزه کنید و تبر بر درخت زشت و ظالم حواله،ریشه آنرا قطع نمائید و در راه مبارزه که عبارت از حق و عدالت است ثابت قدم باشید.

5- خدا(ج) زمین را برای انسانها آفریده است،پس باید در راه استقاده از آن سعی ورزید،برای بازسازی،عمران و ترقی کمر همت ببندید و دست ظالمان و جابران را ببُرید.

6- درخت ثمر میدهد و زمین حاصل به شرط آنکه شما درک و حرکت داشته باشید.

7- هرگاه تفکر و اندیشه نباشد ظالم را از مظلوم تشخیص کرده نمیتواند-پس بیاموزید و تفکر کنید.

8- اگر عزت نفس،همت والا،مردانگی،و پشتکار داشته باشید-صادق و مردم دوست باشید،ظالمان بر شما حکومت کرده نمیتواند.

9- دین اسلام بیانگر همه چیز است و تعلق به هیچ فردی و هیچ ملتی ندارد-پس باید مسلمان و مؤمن بود نه مسلمان نما(منافق).

10- (فکر سلیم در بدن سالم) است. اگر فکر و اندیشه شما بیمار شد به داکتر تفکر مراجعه کنید.

11- شما همیشه مؤمن هستید مشروط بر اینکه با ادراک حقیقی آینده نگر بوده به خدای خویش عقیده مند باشید.

12- انسان دو جهت مختلف دارد،در تعین مسیر آزاد و خود مختار است-یا ظالم جابر شده از خود قانون وضع نموده و با پیروی آن سر انجام به کفر پیوست میگردد،یا مطیع قانون الهی بوده مانند طبیعت در قانون پذیری و اطاعت از آن مؤمن و خدا پرست میشود.

13- عقیده بر توانائی،عقیده بر کامیابی است.

14- آیا قلب،تفکر و اندیشه تان درخت باروری خواهد شد تا بتوانید میوه هایش را پخش کنید؟بلی! زمانی میتوانیم به دهقان خود حاصل دهیم و دیگران را از آن حاصل مستفید گردانیم که استاد ما نقاشی شده و طراحی شدۀ دست اغیار نبوده ملی و از بین توده مردم سر بلند کرده باشد.

15- عشق در تصرف در نمیآید-پس عشق بورزید و سر چشمۀ عشق قلم است،قلم را بدور میاندازید.

16- عشق به کسی چیزی نمیدهد مگر خود را-پس سر دهید به معرفت عشق تا عدالت آید.

17- همه مصیبتها را تکالیف و امتحان الهی پندارید و به آن آماده باشید.

18- عاقل در خواب حرف نمیزند-در بیداری سخن میگوید-پس گوش،غور و تفکر نمائید،پیش بین و آینده نگر باشید.

19- سخن سودمند معشوقه اش را میکوبد تا پاک شود،غربال میکند تا صاف شود،آسیاب میکند تا سپید گردد،خمیر میکند تا نرم شود،تربیه میکند تا هنرمند شود،به آتش خویش میپزد تا نان مقدس گردد.

20- اگر میخواهید آزاد باشید-پس برای آزادی به دادن تکه های وجودتان  آماده باشید.

21- انسان محتاج هنر است-هنر را از اسلام باید گرفت،هنرمند شوید به علم یقین و باور کامل، نه مانند آنکه در مغازه ها  زنده گی  کنید و از لذایز زندگی محروم و بر نفس خویش ظالم شوید.

22- انسان قبل از اینکه بر دیگران ظلم کند-بر خود ظلم میکند و شما شاید تعجب کنید.

23- اگر بر انسان شهوتها و خواسته های نفسانی او غلبه کند-از هر جهت مطیع آن گردیده و هر چه ضرر برسد پاکی نخواهد داشت. از شهوت و دنیا پرستی دوری جسته تا در سیر تکامل انسانی از خطاها و لفزشها نجات یابید.

24- اراده وسیله مؤفقیت است.

25- عقل و خرد است که اراده را بوجود میآورد و بر تحرک تقویت میبخشد.

26- بزرگترین افسوس وقتی است که در محاسبه،عمرش به هدر رفته باشد.

27- هیچگاه از دشمن نترس،گر میترسی از پلانها و طرحهای نا مطلوب و نا سنجیدۀ خود بترس.

28- جامعه را وقتی میتوان از قید ایسارت رهائی بخشید که خود از ایسارت و بردگی مبراء بوده و  بر نفس خویش مسلط باشی.

29- آنکه ترا مژده نا امیدی دهد در حقیقت او را دشمن بخوان.

30- آدم بی اراده چون کد خدای کشتی است که کور باشد.

31- آدمهای متکی به عقل و بلند همت،سختیها را به یک شوخی میگذرانند.

32- زندگی دانه ئی است که از آن دو حاصل بر میداری: یکی آن سعادت و دیگری شقاوت است.

33- پیر مرد تنگ نظر و متعصب،دشمن جامعه است.

34- تفکر مانند چیزی جنبندۀ است که در هر حالت از خود جوانه میزند و مفکوره میدهد.

35- مردی که ازدواج نکرده(مجرد) است هم از زندگی اجتماعی(تشکیل خانواده) و هم از دیدگاه دین مبین اسلام ناقص است.

36- جاهل و نادرست کسی است که قادر نیستند،نادرستی هائی از تفکر و اندیشۀ خویش را درک کنند.

37- ثمرۀ خود خواهی، شکستاندن جام آبرو است.

38- انسانهای لجوج و خود خواه،با شیطان برادری دارند و آخرین ایستگاه شیطان جهنم است.

39- دیگران پیر میشوند عالم میشوند،ما پیر میشویم حسود و ظالم میشویم.

40- آنکه در مشقات زندگی سر تسلیم خم میکند،فاقد تفکر و اراده است.

41- فضیلت علم در عمل کردن آن است.

42- خطرناکترین زهر کشنده در جامعه سنتی،غلامان  روشنفکری هستند که بیشتر از دیگران جامعه را به باد هلاکت میسپارند.

43-  اشتباه در کار نیست،فقط عبرت آموزی است که از اشتباه بدست آمده،تکرار اشتباه-اشتباه پنداشته میشود.

44- آنانیکه بر سرنوشت دیگران مسلط اند،خواهی به آنان صدمه وارد میکنند.

45- با این نگریش پیش بروید که همه چیز صادق گونه است و همه کس صادق حقیقی،اگر شما صادقانه رفتار کنید و صادق باشید مؤفقیت از آن شماست.

46- از تنها زیستن بپرهیزید،زیرا شیطان یار و برادر میشود.

47- صاحب عفو،صاحب کَرم است.

48- تنها زیستن مایۀ غصه است.

49- انسان همان چیزی است که از خود به یادگار مانده.

50- انسان بالاتر از تلاش خویش چیزی بیش نیست،همان است که خواست آن است.

51- انسانهای راست کار،هرگاه به بن بست مواجه شوند،خداوند منان بر وی راه دیگری میگشاید.

52- چند بار با اندیشۀ خویش مصلحت کن،بعد به زبانت اجازه سخن ده.

53- ابزار مؤفقیت اندیشیدن بموقع و توانایی قوۀ ادراکی شخص است.

54- آدمهای متکی بخود بدنبال کسی نیست،بلکه آنها متکی به شکوه و ارزش کار خود باور دارند.

55- دگرگونی نظام باعث پریشانی ملت،سر فرازی دشمن میشود.

56- عشق بازیچۀ شوخی نیست، بلکه وسیلۀ است برای پیروزی.

57- پول نه تنها نشانۀ بزرگی نیست،بلکه حکیمان را از حکیم بودنش به انحراف میکشاند.

58- با آنکه کار را واگذار میکنی متکی به نفس خویش باش.

59- ضعف اراده و عدم تعقل، باعث فساد و بیکاری میشود.

60- مؤفقیت انسانهای کنجکاو در عادات راز پوشی اش نهفته باشد.

61- آنکه در تعلیم اش اراده و تحرک وجود داشته باشد نا ممکن بودن کار سد راه نمیشود.

62- عشق حقیقی میان دلهای شماست،بگذار در اعماق قلب بعوض کینه و کدرت جاگیرد.

63- همسرانیکه راز زندگی و همسری خویش را فاش سازند،نتنها سبب جدایی و دلخوردگی میگردد،بلکه مورد عذاب خداوند(ج)قرار خواهند گرفت.

64- جدائی هم مرگ تدریجی است و هم خوشبختی و نوع رستاخیز.

65- در این دنیا همه مسافرند،مسافر خوب آنست که بدی بجا نگذارند.

66- هرگاه در انتخاب،عشق با ایثار توام نباشد کامیابی در پی ندارد.

67- حقیر ترین مردم آنانی اند که اربابانش شبکه هائی باشند از شاگردان جواسیس.

68- هدف سفر،گر دلبری نباشد سفر معنی ندارد.

69- علمیکه بر پایه تقوا،عمل و درست کاری همراه نباشد بی ارزش است.

70- زندگی را وقتی میتوانیم ارزشمند سازیم که با دیگران صرف کنیم.

71- وقتیکه دیو سالاران فرمانروای کشور شوند،دیگر امیدی برای زندگی کردن نیست.

72- انسان عاقل و با هوش آنست که دشمن در درون او نفوذ کرده نتواند.

73- عشق چیزیست که به شما قدرت میدهد، بارها و بارها با عشق زندگی کنید.

74- ادب نمایانگر شخصیت انسان است.

75- در زمین خود درخت نیکو غرس کن،تا ثمر شیرین دهد و حاصل پر بار بدست آید.

76- آنکه نتوان خوب را از بد تمایز کرد،حیوان است.

77- اگر در کارتان نشانه های از مؤفقیت را نمیدیدید،در انجام آن راه دیگری را جستجو کنید و در تغیر مسیر خویش تدارک نمائید.

78- از زندگی که در توان دارید، با آن سازگار باشید بدون آنکه در زندگی دیگران فکر کنید.

79- اگر میخواهی از لذایر زندگی بهره مند  شوی،ریشه صداقت را در دل بپروران و در رشد آن از انرژی عقل آبیاری کن.

80- سعادت از رنج بوجود میاید، رنج است که شما را وادار به تحرک میکند و آن وقت با اراده و حرکت راه های سعادت را جستجو میکنید. پس به رنج صبورانه ارزش دهید.

81- تن غافل همیشه در مصیبت گرفتار است.

82- عقل عطیه و بخششی است از جانب خداوند(ج) و ادب داشتن تحمل یک مشقت است و هر کس با زحمت ادب را نگهدارد قادر به آن میشود،اما هر که به زحمت بخواهد عقل را بدست آورد جز بر جهل او افزوده نمیشود.

83- آنکه نادرستیها را در ذهنش جای دهد بیمار است و آنکه نادرستیها را از خود دور کند،تن به راستی دهد و صداقت را پیشه،حقیقتاً دانا و رستگار است.

84- زیشت ترین سخن راست،شایسته ترین سخن است،شایسته ترین راست ترین است.

85- آنانیکه بر نفس خویش عقیده مند هستند احتیاج به تعریف و رهنمود دیگران ندارند.

86- بهترین سخن آنست که جامۀ عمل داشته باشد.

87- بهترین و شیرین ترین ثروت قناعت و نیک اندیشی است که پایانی ندارد.

88- قطع ترحم از نشانه های ظالمین است.

89- روانی که در آن خون جریان داشته باشد خواهی نخواهی در زندگی خویش دوباره جوانه میزند و به زندگی خویش ادامه میدهد،اما جاهلان از درک این حقیقت عاجز اند.

90- عشق بخداوند(ج) روح انسان را تراوت و قلب انسانرا تقویت میبخشد.

91- مؤفقیت تنها به اندیشیدن نیست،تؤام با حرکت است.

92- زندگی که استوار به مطالعه و تفکر نباشد معنی ندارد.

93- وسیله نجات از ذلالت و گمراهی فقط کتاب خدا(ج) و پیروی از دستورات پیغمبر آن ذات یکتاست.

94- آنکه روز گارش به تنبلی گذشت،دچار عسرت و پیشیمانی گشت.

95- پیروزی امروز،دور اندیشی دیروز،مؤفقیت فردا نتیجۀ صداقت و محبت با مردم.

96- فاصله تولد تا مرگ امتحان عظیم خداوند(ج)است.

97- علم لباس است رنگارنگ در تن متفاوت،فضیلت آن در یک رنگ بودن و عمل به آن است.

98- طرز تفکرتان میشود دشمن تان باشد،اما زندگی را نمیتوان دشمن شمرد.

99- زیبائی زندگی فقط در عبادت و جهاد سازندگی است.

100- اخلاق والای انسانی چنان جوهر زیباست که هر پدیدۀ مفاسد کنندۀ اجتماع را محوه و نا بود میکند.

+ نوشته شده توسط عبدالقادر( حرمنش) در Tue 9 Nov 2010 و ساعت 10:30 AM |
                                            سخنان حضرت امام رضاء(ع)

. عاملی که میتواند سکوت به جا و سنجیده را در افراد بارور سازد ایمان به دین اسلام و قوانین دینی است

. امین به تو خیانت نکرده و نمیکند،لیکن تو خائن را امین تصور نموده ای

. برادر بزرگتر به منزله پدر است

. دوستی با مردم نیمی از عقل است

. عقل شخص مسلمان تمام نیست که دارای صفت زیر باشد:

      . از او اُمید خیر باشد

      . از بدی او در امان باشند

      . خیر اندک دیگری را بسیار شمارد

      . هر چی حاجت از او خواهند دل تنگ نشود

      . فقر در راه خدایش از توانگری محبوبتر باشد

      . در عمر خود از دانش طلبی خسته نشود

      . خواری در راه خدایش از عزت با دشمن محبوبتر باشد

      . گمنامی را از پر نامی خواهانتر باشد

      . احدی را ننگرد جز اینکه بگوید او از من بهتر و پرهیزگارتر است

. توان دادن و مهمانی کردن برای ازدواج سنت

. پیوند خویشاوندی را بر قرار کنید،گرچه با جرعه آبی باشد

. بهترین پیوند خویشاوندی،خود داری از آزاره خویشاوندان است 

. اسلحۀ پیمبران دعا است

. از نشانه های دین فهمی،حلم و علم است

. خاموشی و سکوت،دوستی آور و رهنمای هر کار خیر است

. حقیقت توکل جز ترس از خداوند(ج) از کسی دیگر نترسی

. بدترین مردم کسی است که یاری اش را از مردم بازدارد و تنها بخورد و زیر دستش را بزند

. بخیل را آسایش نیست،حسود را خوشی و لذتی،زمام دار را وفائی و دروغگو را مروت و مردانگی

. بهترین بنده گان خداوند(ج) آنکس است که : هر گاه نیکی کنند خوشحال شوند،بدی کنند آمرزش خواهند،عطاء شوند شکر گزار باشند،هرگاه بلا و مصیبت ببیند صبر کنند،هرگاه خشم کنند در گزرند

. عیش دنیا در وسعت منزل و زیادی دوستان است

. زمانیکه حاکمان دروغ بگویند باران نبارد،زمام دار ستم ورزد دولت خوار گردد و اگر ذکات اموال داده نشود چهار پا یان از بین رود

. هر کس اندوه و مشکلی را از مؤمن بر طرف کند خداوند(ج) در روز قیامت اندوه را از قلبش بر طرف سازد

. سه چیز وابسته به سه چیز است:

    . سختی روزگار به کسیکه ابزار کافی دارد

    . محرومیت زیاد برای کسیکه در صنعت عقب مانده باشد

    . دشمنی مردم عوام با اهل معرفت

. بر شما باد میانه روی در فقر و ثروت و نیکی کردن چه کم و زیاد.زیرا خداوند(ج)در روز قیامت یک صحفه خرما را چنان بزرگ نماید که مانند کوه اُحُد باشد

. به دیدن یکدیگر بروید تا یک دیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به خشم نگیرید

. بر شما باد به راز پوشی در کارهایتان در امور دین و دنیا. 

+ نوشته شده توسط عبدالقادر( حرمنش) در Fri 5 Nov 2010 و ساعت 4:41 AM |
                                        طالبان چرا و چگونه به میان آمد؟

عبدالقادر(حُرمنش)

تحلیل گر سیاسی،نظامی.

   این رژیم یک حرکت طرح شده و نقاشی شده است که از نخستین روز تولدش طبق پلان سفیر سابق انگلیس در اسلام آباد و جنرال بابر پا به عرصهَ وجود گذاشت.

جنرال بابر و انگلیسها در نتیجه مساعی مشترک امریکا و سعودی این پروژه را بنا گذاشت و تمویل این پروژه را سعودی به عهده گرفت. و انگلیسها که استادان و آموزگاران کهنه کار سیاست این منطقه اند  بطور مسلسل به امریکایها مشوره میدادند که علیه بنیادگران مسلمان که در حقیقت آریائی نژادها بودند که در طول تاریخ مبارزات و قهرمانی هایشان بر جهان طنین انداخته همان سلسله شکست اسکندر،شکست چنگیز خان در دهنهَ دره غوربند ولایت پروان،شکست پی در پی انگلیسها،ارتش سرخ(جماهر شوروی سابق) لشکر کشی های گروهی درین منطقه و سر انجام جبهه جهاد و مقاومت مردم افغانستان در برابر متجاوزین و تروریزمهای بین المللی(ملا عمر،ملتانیها)(بن لادن بی وطن) از سر زمین آریا به مبارزه پرداختند،بزرگترین قهرمانهای کشور خویش را در راه استقلال و آزادی به پیشگاه ذات اقدس الهی اسماعیل وار قربانی نمودند.

   متجاوزین این رژیم را بنام تحریک خود جوش اسلامی با شعار نفاذ شریعت روی صحنه آوردند و حکومت اسلامی مجاهدین افغانستان را در برابر آنان با فتواهای آدمهای ملاگونه ملتانی مجمول الهویت بریتانیه کمونیست معرفی و تعدادی از تنظیم های جهادی نیز چون رقاسه سیاسی در دُل آنها پای کوبی نمودند.

   این رژیم از اشخاص فاسد،جابر،ظالم،معتقد به رواج های عنعنوی مسلمان گونه روستای،خواهان پول و سازش از نوع بردگی چون اژدادش،نه پابند به استقلال و آزادی و نه پابند به امر و نهی از قرآن را گرد هم جمع تحت عنوان تحریک اسلامی طالبان و نفاذ شریعت نام نهادند.

  اکنون که بعضی از اندیوالان ملاکرزی قرآن را برای سوء استفاده و فریب دیگران نشانی بر پیشانی خود قرار میدهد تا دیگران در آن دام گرفتاراید. در حالیکه قرآن عظیم الشان بسیار چیزها را دستور داده و حکم میکند،اما بیچاره از امر و نهی قرآن بی خبر است.

 جنرال بابر این پروژه را به عهده گرفت و از طریق شبکه(آی-اس-آی)و مولانا فضل الرحمن با تعداد ملا نماهای(برادران شیطان) و ملاهای کندهاری که نه از حکومت و سیاست و نه از دین اسلام چیزی میدانستند.

مطیع و گردن نهاده بدستور اربابانش،چنین نقشی را بازی کردند.

اشخاص کودن و دون همت را جستجو،لقب ملا و عالم دین را چون عمامه برسرش پیچ و تاب دادند، و اژدادش سرخ آبی و لاتی که صندوق پر از گیل و پارچه های کلالی را بنام طلا و نقره از انگلیسها تحقه و به مجاهدین راستین راه حق و آزادی خیانت کردند.

طالبان اکثریت شان فقیر و بی سواد بودند که حتی شهر را ندیده و از زنده گی شهری و اجتماعی چیزی نمیدانستند،بدستور اربابانش به جان و مال برادران آریائی شان چون درنده بر ظمعۀ حمله ور میشدند.

جنرال بابر پس از دیدارهای پی در پی و متعدد در کویته،پشاور و اسلام آباد بر نقاط آتی توافق صورت گرفت.

1. تصرف کندهار به عنوان پایگاه اصلی طالبان.

2. تصفیه منطقه از گروه های جهادی و خلع سلاح مردم خصوصاً آریا زمین(مردم آریا نژاد) که حامی اصلی میهن،محافظین فرهنگ،وارثین شهداء و مبارزین افتخار آفرین سطر تاریخ کشور خویش هستند.

3. باز گشای راه تجارتی بسوی آسیای مرکزی از طریق کندهار تورغندی.

4. توافق با عودت شاه سابق بحیث شاه مشروطه یا(رئیس جمهور) که یگانه غلامک با وفا،مورد اعتماد متجاوزین و غاصبین بود.

5. جلب و جذب افسران کمونیستی خصوصاً جناح خلق(تنئی)که توسط (آی-اس-آی) در پاکستان تنظیم گردیده و سپردن ماشین های جنگی به آنان و استفاده اعظمی از مهارتها و احساسات قوی و نژادی شان.

6. جذب پشتونهای مرزی به عنوان نیروهای خاص جنگی.

اینها افراد و اشخاصهای بودند فاقد علم و فرهنگ،از نسل ملتانیهای بریتانیه،نوع زنده گی شان حیوانی ماده و ماده گری از نوع خورد و نوش وغرایز جنسی و در برابر ماده(پول)از هیچ چیزی دریغ نمیکردند،قتل عام ملت آریائی نژاد در شهر مزارشریف و صفحات شمال به فرمان ملا عمر که حتی به نباتات و حیوانات بز،گوسفند،خر و خرکاری رحم نشد.

ریشه کن کردن درختان و تاک باغهای شمالی،به آتش کشیدن مزارع کشاورزان از نوع وحشی گری همین چادر نشینهای ملتانی بریتانیه میباشد که صفحات سیاه ننگین چون اژدادش امیر عبدالرحمن خان،شاه شجاع و...بجا گذاشتند.

قسمت باقی ماندۀ این پروژه را کابینۀ بوش در راَس(ملا کرزی)با شعار عدالت و دموکراسی با تیم کاری لکس نکتائی دار با همکاری رهبران ملیت فروش قرن21 به پیش میبرد گاه-گاهی با چشم گریان که در حقیقت تمسخر نیشخند است به چشم گریان آلود حقیقی این ملت آزاده خفته در خون و گاهی هم با لب خندان،جسور با هزاران مکر و میله.

         پاکستان وظایف ذیل را به عهده گرفت:

1- جمع آوری پرسونل،آموزش و ترینینگ نظامی آنان.

2- کمکهای مالی و اکمال مواد سوخت،البسه و مواد غذائی.

3- تشکیل قطعه چند صد نفری کوماندوی ورزیده از افسران متقاعد اُردوی پاکستان،برای این منظور که هرگاه حرکت و هجوم در خط اول با مقاومت جدی جهاد مردان تاریخ،قهرمانان دوران،مبارزین واقعی میهن مواجه گردند،این قطعه مجهز ورزیده و تجربه کار نظامی با استفاده از تاریکی شب به منطقه اعزام گردد تا مقاومت دلیر مردان ما را شکسته و راه را برای متجاوزین و غلامکهای بادیه نشین بی فرهنگ ملتانی نژاد باز کند.

4- کار اوپراتیفی میان قوماندانان جبهات غرض انضمام با حرکت طالبان و تقبل همه مصارف لازمی ماننده:

   دادن چند میلیون دالر به حاجی قدیر جهت تسلیمی مشرقی،یک میلیون دالر به جنرال دوستُم که به تحریک طالبان تسلیم شود،همان بود که با گرفتن یک میلیون دالر از ایران به مفهوم اینکه با طالبان سر تسلیم خم نکند بطرف ازبکستان فرار نمود و یک مقدار پول را به سربازان جنبش بنام معاش توزیع نمود تا باعث سدر راه ایشان نگردند.

مادر نازائی طالبان ملا بوتو در مصاحبه تلویزیونی (بی-بی-سی) در برابر پرش خبرنگار که چرا پاکستان از حرکت ارتجاعی طالبان حمایت میکند گفت:پاکستان درین رابطه تنها نیست،پلان این پروژه از انگلیسهاست، سر پرستی اش بدوش امریکا و تمویل آن از کشورهای خلیج است.پاکستان تنها آموزش آنان را به عهده و از مادری خویش رفت.

کمکهای را که احزاب جهادی در دوران جهاد از غربیها خصوصاً امریکا در برابر قشون سرخ مستفید گردیده بودند،بعد از پیروزی جهاد مردم افغانستان آن کمکها در اختیار رژیم طالبان که در حقیقت جنگ یهودینزم ملتانی بریتانیه و مسلمانان آریا نژاد بود قرار دادند.

طالبان بطور علنی به سربازگیری در داخل پاکستان شروع نمودند،مدارس را تعطیل اعلان و درهای شانرا بستند و افراد مسلح وغیر مسلح،متعلمین و طالبان مدارس را در جبهۀ جنگ به افغانستان فرستادند.

همچنان غند نصرت دربلوچستان ایران که رهبری آنرا یکی از احزاب جهادی به عهده داشت با سازمان تروریستی بین المللی(القاعده) و تحریک طالبان همنوا در برابر حکومت اسلامی مجاهدین افغانستان که در حقیقت مبارزین آریائی نژادها بودند با شعار الحب الوطن من الایمان در سنگرهای داغ جهاد و مقاومت مانند اژداد و نیاکان شان از وجب-وجب خاک سرزمین قهرمان خیز آریا،استقلال و آزادی،منافع ملی،نوامس ملی و علیای کشور از هیچ نوع ایثار و قربانی تا سرحد پیروزی دریغ نورزیده،بزرگترین فرزندان و قهرمانان را قربانی آزادی کشور خویش نموده تا پیروزی کامل در برابر سازمان شیخ الشیاطین از پای نخواهند نشست.

عدۀ از شخصیتهای آگاه و اعضاء پارلمان پاکستان در مداخلات این کشور اعتراض نموده گفتند:مانند میرا اسلم بیک لوی درستیز سابق آن کشور،جنرال بابر را متهم به سر پرستی از رژِیم طالبان نمودند:

1- جنرال بابر لوی دریستیز طالبان است.

2- او میخواهد مثل سوبه هند افغانستان را توسط طالبان فتح کند.

جنرال بابربه امریکایها اطمینان داده بود که طالبان با عودت شاه سابق موافق بوده و میتواند همۀ افغانستان را تسخیر کند. و این موضوع با داکتر نجیب،صبغت الله مجددی و پیر سیدگیلانی که از بقایای پیش خدمتان خاندان شاهی میباشد و به احتمال آنکه در شهادت رساندن امیر حبیب الله خادم دین رسول الله  با دعوت خائن ملی نادرشاه خاندان مجددی دست داشته باشند چنین توافق عودت پیر مجددی شاه بق صورت گرفته بود.

آری! درین تهاجم گسترده علیه حکومت اسلامی جهاد و مقاومت مردم افغانستا دکتور دانشمند غرب زده نورالحق(احدی) رهبر گروه(اوغان ملت)از نسل ملتانی چون ماری از آستین دوست بر جان و تن درختان و تاک باغ های شمالی فتوای ریشه کن کردن آنها را میدهد.

احدی با دل پر از کینه و کدرت علیه ملت آریا نژاد فرمان میدهد که: درختان و تاک باغهای شمالی را ریشه کن و زمینهای شان برای طالبان توزیع شود. همان بود که چادرنشینهای ملتانی الاصل تشنه در خون با قوت چند مملکتی در تاک باغها و زمینهای زراعتی حمله ورشده درختان را ریشه کن،مزارع کشاورزان را آتش زدند. اما بخت به احدی یاری نکرد که طالب کدام مملکت مستحق توزیع زمینهای این ملت خفته در خون میشدند؟

احدی باری با لباس دیگر،قیافه لُکس و شعار عدالت با ملاکرزی وارد افغانستان شد و پست وزارت مالیه را غصب و خیال ریاست جمهوری را بر سر پرورانید. اما سوالیکه تا هنوز جواب نیافته و در لفافه با قیمت خاک افغانستان(آریا زمین)است که در طول تاریخ بهای بسیار سنگی در حفظ و استقلال آن ملت آریا نژاد تقدیم نموده است.

     جنرال بابر و شبکه(آی-اس-آی)به امریکا مواد ذیل را اطمینان میدادند:

1- طالبان بنیادگرانیستند.

2- از رژیم طالبان کدام خطری متوجه منافع غرب در منطقه نمیباشد.

3-  طالبان در برخی نقاط بنیادگران جهادی را عقب زده اند.

          احزابی که با طالبان سر تسلیم خم کردند قرار آتی ذیل است:

1-حزب اسلامی به رهبری مولوی خالص.

2- حزب حرکت انقلاب اسلامی به رهبری مولوی محمد نبی   محمدی.

3- حزب محاذ ملی به رهبری پیر سیدگیلانی.

4- حزب نجات ملی به رهبری حضرت صبغت الله مجددی.

5- حزب وحدت اسلامی به رهبری استاد عبدالعلی مزاری که بعد از توافق و تسلیمی به شهادت رسید.

6- حزب جنبش ملی به رهبری جنرال دُوستُم که بعد از معامله گریهای نقدی وسیاسی فرار را برقرار ترجیع داد و راه ازبکستان را در پیش گرفت. از همین سلسله معامله های نقدی و سیاسی جنرال ملک پیشگام و بلاخره سبب قتل عام در صفحات شمال(آریا زمین) و راه را برای تروریزمهای بین المللی در شمال باز کرد.

اگر طالبان توافق شانرا با عودت شاه رسماً اعلام کرده میتوانستند،طالبان جناح امریکا چون ملاکرزی قدرت رهبری را بدست گرفته میتوانست،امریکا به سادگی به رسمیت شناختن اداره رژیم شان را اعلام میداشت. ملاکرزی با درک اوضاع و از چند پارچه گی  طالبان استفاده سوء نموده صبغت جست،ظاهر خان را پدر خواند و اربابش را پدرکلان و اعتماد که لازم بود از غرب(امریکا و انگلیس) کمائی کرد. درینجا بود که امریکایها طالبان چند گروهی را متهم به نقض حقوق بشر نموده مؤقتاً از اکمالات خویش کاست و معبر دیگری باز نمود و ازین معبر که عبارت از جلسه(بُن) با مشارکت چند کشور تحت عنوان مبارزه با تروریزم بین المللی و القاعده ملاکرزی را رئیس جمهور،کالبد ظاهرخان را بابای ملت،شاگردان هوتل،دزد و قاچاقبر را از تسلیم کرزی وزیر و مشاور و ادارۀ حکومت را غصب کردند.

اکنون که یک شاخۀ از گروه طالبان و تروریزمهای بین المللی که به قدرت نرسیده بنام جهاد علیه نیروهای خارجی و حکومت ملاکرزی در ظاهر شعار جهاد و در باطن مصروف قاچاق و ترافیک مواد مخدر،آدم رُبائی،آتش زدن مکاتب،مدارس و مساجد،مسموم ساختن شاگردان که در حقیقت دشمنی نه تنها با نسل بشر بلکه دشمنی آشکارا با فرهنگ و طبیعت است تا بهانه ای باشد برای رسیدن به قدرت و غصب این سرزمین.

اکنون شوراهای ملا نماهای بی خبر از قضیه و جرگه های محلی و قومی و تلاش بی احد  و اندازۀ ملاکرزی از یکطرف و رشد همه روزۀ ملت آزادی خواه،شهر نشینهای شهر متمدن خراسان،شهر حماسه سازان،لاله گلهای هندوکش،باغستانهای همیشه بهار شمالی،دومین پایتخت و شهر بزرگ آریا،نماد ارزشها و شهکاریهای ماندگار،فرهنگ و تمدن باستان آریائی از طرف دیگر بالای ملاکرزیها چنان تاّثیر نموده که آنان به تکلیف روانی گرفتار شده اند  که تکلیف خطرناکتر از جابجائی تروریزمهای بین المللی،قاتلین میلیونها افغانهای آریا نژاد،دشمنان میهن، دشمنانیکه حتی به نباتات و حیوانات رحم نکردند،اکنون با کدام نام و لقب و با کدام نوع لباس و قیافه به ادارۀ حکومت جابجا نماید و نخست طالبان کدام مملکت را جذب خواهد نمود و موضوع بسیار مهم چراغ سبز از جانب امریکاست که کدام طالب و تروریزم را به چه شکل بقدرت خواند رساند؟ مشکلی دیگریکه دامنگیر ملاکرزی شده طالبان ایرانی است. و اگر این گوشت قربانی شمالی قدیم تمدن باستان آریا نژاد تقسیم شود سهم به طالبان ایرانی توزیع خواهد؟ واگر چنین شود اینقدر تلفات و مصارف وهابی نیزم سعودی بهدر نخواهد رفت؟ و انگلیسها چنین سهم و تقسیم بندی را قبول خواهند کرد؟

       رژیم طالبان از نیروهای ذیل تشکیل شده است:

1- افسران متقاعد و کارشناسان پاکستانی.

2- افسران کوماندوی پاکستان.

3- کسانیکه با شبکه های  بیرونی ارتباط محکمی دارند.

4- طالبان روستائی و چادر نشینان مرزی که خط مقدم جبهه را نیز تشکیل میدادند.

5- کمونیستهایکه در دوران جهاد در ارتش سرخ از جهاد مردان صدمه دیده بودند مانند:

آقای حنیف اتمر(خادم ملاکرزی) که قبلاً در ریاست امنیت دولتی(خاد)پلانها و نقشه های (کا-جی-بی) را پیش میبرد که توسط مجاهدین یک پایش را از دست داد.

6- افسران کمونیستی که در کودتای تنئی وارد پاکستان و بعد(آی-اس-آی) آنها را تربیت و تنظیم نموده بود.

7- افسران کمونیستی که بعد از سقوط کابل بدست مجاهدین،کابل را ترک در پاکستان(آی-اس-آی) آنها را منسجم ساخته بود.

8- گروه از طالب مدارس و ملا نماهای منطقوی که با عرف محلی و قومی هر چه عوام بر آن باورمند بودند و آنچه از اژداد خویش به ارث برده بودند. و گروه های  تبلیغاتی ملتانی،پنجابیها و... با همکاری شبکه(آی-اس-آی) تبلیغ را به راه انداختند که حکومت اسلامی مجاهدین افغانستان نوع از حکومت کمونیستی است و جهاد در برابر آنان فرض میباشد. و هم چون مسائل زبانی،سمتی،مذهبی،نژادی و... خصوصاً پیروان مکتب جعفری را کفر خطاب میکردند و دشمنی مرموزانه با مکتب امام اعظم(رح) که پیروان این به بنیادگران و تفنگ سالان متهم شدند.

اینکه کابینه و رئیس کابینه ملا کرزی از بقایای رژیم طالبان میباشد،اما به مراتب خطرناکتر از ادارۀ گذشتۀ رژیم طالبان است. این ادارۀ مذ دور و دست نشانده با پشتبانی بعضی از کشورهای ائتلافی در افغانستان حکومت را بسوی بک ملیتی و فاشیستی مبدل نموده و چند رهبر ملیت فروش قرن عصری(21) با استفاده از نام نماینده گی از ملت در برابر پول و معامله های سیاسی باعث تباهی ملت آزاده و مملکت خواهند شدند.

9- گروه نظامیان مجهول الهویت ذلو جهین خارجی های چند کشوری خصوصاً ایران که از یک طرف نماینده و دیپلمات هایشان شانه به شانه قهرمان ملی کشور و از سوی هم با طالبان کمک هایی میفرستاد و افراد شانرا در خاک ایران آموزش نظامی میدادند. و همکاری با شبکه تروریستی القاعده و... همچنان زمینه انتقال تروریستها به شمال کابل و زمینه ملاقات که در حقیقت مساعد نمودن زمینه انفجار بود  رهبر فاشیست وهابی نیزم سیاف رهبر حزب اتحاد اسلامی که از دوران جهاد با این شبکه ارتباط و همکاری داشت. توانستند قهرمان ملی کشور را با مکرو میله های شیطانی شان به شهادت برسانند.

بعد از اینکه عودت شاه از رسانه های خبری پخش شد و ظاهرخان دریک رسانه خبری اعلان نمود که در هفته چهارم وارد کابل میشوم،این اعلان عدۀ از طالبان را که در خط مقدم جبهه جنگ قرار داشتند مشوش ساخت و همان بود که زمینه سازی جنرال بابر و مولانا فضل الرحمن در مورد بازگشت شاه سابق ظاهراً به ناکامی انجامید.

اینجا بود که امریکا تغیر جهت داده،منافع خود را در وجود رژیم ساخته دست خویش تقریباً بی اثر خواند و از طرفی هم این پروژه به چند دسته گی و گروهک های کوچک داخلی تقسیم شده بود. امریکایها با یک زاویه سیاسی از کمکهای خویش کاست و در باز نمودن معبر دیگری که عبارت از جلسه(بن) میباشد با مکرو ترفندهای ویژه همراه با (بی-52) که تا کنون جان هزاران انسان بیگناه را گرفته و شوراءها،جرگه های فاشیستی را که ملاکرزی برای فریب این ملت بیچاره و در خون خفته در پیش گرفته زایدۀ معاهده های ننگین همین ملیت فروشان قرن(21) در تاریخ کشور ما میباشد.

 

+ نوشته شده توسط عبدالقادر( حرمنش) در Fri 5 Nov 2010 و ساعت 4:30 AM |
                                سخنان حضرت علی (کرم الله وجه)

. براستی کسیکه در پی افزایش رزق و روزی است تا با آن خانواده خود را اداره کند پاداشش از یک مجاهد در راه خدا(ج) بیشتر است.

. پنج چیز است که در هر کس نباشد امید چیزی از دنیا و آخرت نداشته باشد:  

   . کسیکه در نهادش اعتماد نباشد

  .  کسیکه در سرشتش کرم نبینی

  .  کسیکه در نفسش نژاد نبینی

  .  کسیکه در آفرینش استواری نبینی

  . کسیکه از خدایش ترسناک نباشد

. مبادا اعمال نیک را به اتکاء  دوستی آل محمد(ص) رها کنید

. مبادا دوستی آل محمد(ص) به اتکاء اعمال صالح ار دست بدهید،زیرا هیچ کدام از این دو به تنهائی      پذیرفته نمیشود 

. بر  برادر تو همان حق است که تو داری

. نیکی و احسان را جز آدم نادان رد نمیکند

. آن کس که تو را بیم دهد مانند کسی است که تو را مژده دهد

. آیا خلافت و حکومت با خویشی هم میشود

. آن که ادب دارد خرد دارد و آنکه خرد دارد بزرگی دارد

. عقل و خرد دو شمشیر برنده است

. فقر و تنگدستی مرد با هوش را گنگ و لال میکند

. زمام داران به وسیله ظلم آزمایش میشوند

. با جماعت باشید چرا که بیشتر لطف خدا(ج) در جماعت است

. صفت بدتر از دروغ وجود ندارد

. کسیکه عقل را بر احساساتش غلبه دهد قویترین انسان روی زمین است

. کسیکه زبانش را حفظ کند خداوند(ج) عیب او را میپوشاند

. قیمت و ارزش هر کس به اندازه کاری است که به خوبی میتواند انجام دهد

. بالاترین ارزش برای انسان این است که راه به شناخت خویش پیدا کند

 

 

 

+ نوشته شده توسط عبدالقادر( حرمنش) در Fri 5 Nov 2010 و ساعت 4:4 AM |